Various - The Very Best Of Éthiopiques - Cult Hits From The Original Series MP3/Flac

Various - The Very Best Of Éthiopiques - Cult Hits From The Original Series
Various ‎– The Very Best Of Éthiopiques - Cult Hits From The Original Series
Label:Metro Select ‎– METRSL025
Series:Éthiopiques –
Format:2 × CD, Compilation
Pays:UK & Europe
Date:2011
Genre:Jazz, Funk / Soul, Folk, World, & Country
Style:Big Band, Soul, Jazz-Funk
Tracklisting

1-1 –Tèshomè Meteku Gara Ser Nèw Bétesh
1-2 –Girma Bèyènè Ené Nègn Bay Manèsh
1-3 –Alèmayèhu Eshèté Betchayén Tègodahu
1-4 –Seyoum Gèbrèyès Hamétègnaw
1-5 –Mahmoud Ahmed Bèlomi Bènna
1-6 –Mulatu Astatqé* Yègellé Tezeta
1-7 –Menelik Wèsnatchèw Tchèrèqa
1-8 –Tlahoun Gèssèssè Tezalègn Yètentu
1-9 –Mahmoud Ahmed Alèm Alèm
1-10 –Alèmayèhu Eshèté Feqer Feqer Nèw
1-11 –Tadèlè Bèqèlè Antchi Qondjo
1-12 –Alèmayèhu Eshèté Kènoru Lèbetchahé
1-13 –Gétatchèw Mèkurya Akalé Wubé
1-14 –Tèsfa-Maryam Kidané Tezeta
2-1 –Mulatu Astatqé* Asmarina
2-2 –Alèmayèhu Eshèté Teredtchewalehu
2-3 –Muluqèn Mèllèssè Embwa Bèlèw
2-4 –Alèmayèhu Eshèté & Hirut Bèqèlè Tèmèlès
2-5 –Gétatchèw Kassa & Soul Ekos Band Bèy Lesènabètesh
2-6 –Muluqèn Mèllèssè & Dahlak Band Yemendjar Shega
2-7 –Assèfèlètch Ashiné & Géténèsh Kebrèt Mètché Nèw
2-8 –Ayaléw Mesfin* Qondjo Ledj Nat
2-9 –Zèwditou Yohannes Engènagnalèn/Antèyé
2-10 –Abbèbè Tèssèmma Ashasha Bèyèw
2-11 –Tèklé Tèsfa-Ezghi Selam Temagwet
2-12 –Tsèhaytu Bèraki Mèdjèmèrya Feqrey
2-13 –Tlahoun Gèssèssè Sethéd Sekètèlat
2-14 –Tsegué-Maryam Guèbrou The Jordan River Song

This album(s) is currently available for download only with a Premium account. To get a premium account, click here