Nancy Martinez - Take It Slowly 12'' | Nancy Martinez | Ti-Tho - L.C.B.A.P. (Love Can Be A Pain) / Beat Of The Moment (Vinyl 12'') 1985 | Sharon Redd - Beat The Streets (Vinyl 12'') 1982 | Taylor Dayne - With Every Beat Of My Heart (Vinyl 12'') 1989 |