Groove U. - (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (VLS) (1994) MP3/Flac

A1 (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (Extended Version)
A2 (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (Radio Mix)
A3 (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (Baby Dub Mix)

B1 (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (The Right Club Mix)
B2 (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (Groovapella)
B3 (Seek And You'll Find) The Kinda Right Baby (Kinda Danceable Mix)