City Boys Band - Nya Asem Hwe,led by Obuoba J.A. Adofo'the Black Chinese'Scottie Records 1977 MP3/Flac


tracks;1 Nya asem hwe

2 Nko nngya m'akyir

3 Osu a meresu

4 Ofie nipa see wo a

5 Akutiabo

6 Ankwanoma dede

7 Baabi dehyee

8 Nko besie


promo