I.K. Dairo and his Blue Spots,Decca 1968 MP3/Flac

alt


alt


tracks;


1 Taxi driver

2 Iku ye lori mi

3 Baba dami lare

4 Allau mo soli

5 Ijo olomo

6 Okan mi yo ninu oluwa

7 Bebe yi ga

8 Eri moha iye mi

9 Oluwa a da

10 Okan mi yin oba orun

11 Oju momi si pere ode

12 Baba mi gba nba sako


promo